Kun järjestät tilaisuuden, pulmana voi olla tulkkaus!

Kuva: David Weekly, Creative Commons Attribution

Osuuskunnasta löydät tulkkeja useille kieliyhdistelmille: suomi-ranska-suomi, suomi-espanja-suomi, suomi-englanti-suomi, espanja-englanti-espanja, suomi-venäjä-suomi, englanti-venäjä, suomi-saksa-suomi, ruotsi-venäjä-ruotsi, italia-suomi, suomi-italia sekä suomi-thai-suomi. Hoidamme tarvittaessa puolestasi myös tulkkauksen teknisen toteutuksen avaimet käteen -periaatteella.

Onnistunut tulkkaus on yhteistyön summa

Tulkkaus on yksi raskaimmista töistä mitä on olemassa. Sitä varten esim. simultaanitulkit työskentelevät vain vajaan ½ tunnin jaksoissa. Aivoissa tapahtuu kaiken aikaa kolme samanaikaista prosessia: viestin vastaanottaminen ja ymmärtäminen sekä sen tuottaminen toisella kielellä. Työn pakkotahtisuus (pakko pysytellä puhujan vauhdissa) lisää sen kuormittavuutta. Ammattitulkin aivoissa on yleensä valmiita ratkaisuja erilaisille ilmaisuille, joten hänellä prosessit ovat pitkälle automatisoituja. Ammattitulkki osaa myös suhtautua tilanteeseen ja sen tuottamiin yllättäviinkin vaikeuksiin häkeltymättä ja saamatta kauheata stressiä. Työ on kuitenkin rankkaa myös rutinoituneelle tulkille, joten tulkkausrupeaman jälkeen harva tulkki jaksaa enää samana päivänä keskittyä muuhun vaativaan henkiseen työhön.

Miten asiakas voi edesauttaa tulkkauksen onnistumista?

Onnistunut tulkkaus on asiakkaan kannalta usein ratkaiseva tekijä tilaisuuden onnistumisessa. Hyvä tulkkaus edistää myös asiakkaan omaa yrityskuvaa vieraiden tai yhteistyökumppaneiden silmissä. Jos kaikki muu vaikkapa yritysesittelyssä on loistavasti organisoitu, mutta tulkkaus epäonnistuu, voi vieraille tilaisuudesta jäädä mieleen vain se, etteivät he kunnolla ymmärtäneet, mistä isännät puhuivat.

Tilaisuuden valmistelu

Tulkin saatavuus voi olla heikompaa kuin kääntäjän, sillä tulkin on yleensä (etätulkkaustilanteita lukuun ottamatta) oltava läsnä, toisin kuin kääntäjän, joka voi olla 1000 km:n päässä, mutta silti tavoitettavissa ja käytettävissä!

Tulkin varaaminen kannattaa tehdä hyvissä ajoin.

Varmista, mitä kieliä yleisö ymmärtää. Onko puhujalla ja kuulijoilla (kaikilla kuulijoilla) yhteinen kieli? Pystyvätkö kuulijat myös esittämään kysymyksiä tällä kielellä, joka mahdollisesti on heille vieras kieli?

Kirjallinen sopimus on aina hyvä

Tulkin kanssa kannattaa tehdä kirjallinen sopimus (etenkin, jos tulkki ja hänen toimeksiantajansa tekevät yhteistyötä ensimmäistä kertaa). SKTL:n tulkkijaoksella on mallisopimuslomake, jota voi käyttää. Mallisopimukseen on valmiiksi kirjattu asiat, joista pitää muistaa sopia. Vähimmäisasiat, joista kannattaa sopia, ovat työaika ja -paikka, jossa tulkkaus tapahtuu, tulkkauksen laji, tunti-, puolipäivä- tai päiväpalkkio, tauot (ruokailutauko, jos tilaisuus on koko päivän tilaisuus), mahdolliset matkakorvaukset ja päivärahat, verotus (hoitaako tulkki itse vai hoitaako asiakas).

Tulkkauksen nauhoitus tai muu tallennus

Monet tulkit haluavat tietää etukäteen, nauhoitetaanko tilaisuus. Jos tilaisuus nauhoitetaan, tallenteen käyttöön liittyvästä tekijänoikeudesta on sovittava (tulkilla on tekijänoikeus tulkkeeseen eikä sitä saa käyttää muihin tarkoituksiin ilman tulkin lupaa).

Varmista tilan akustiikka. Huono akustiikka voi tuhota tilaisuuden. Aina ei auta edes mikrofoni, etenkin, jos yleisön kysymykset eivät kuulu puhujalle (ja tulkille!)

Tulkin tai asiakkaan peruutus

Myös peruutusehdot kannattaa sopia, sillä tilaisuuden peruuntuminen voi olla ikävän riidan aihe, jos ehdoista ei ole etukäteen sovittu mitään.

Jos peruutus tulee tulkin puolelta (sairastuminen), on hän velvollinen järjestämään samantasoisen tulkin tilalleen.

Hyvin valmisteltu esitys on helppo tulkattava

Periaatteessa hyvin valmistelu esitys on yleensä myös tulkin kannalta helppo: viestin perille menemistä on ajateltu ja puhuja ottaa yleisönsä huomioon. Puhujan pitäisi sopeuttaa puheensa kuulijoihin: valmistelun lähtökohta voisi olla, keitä nämä ihmiset ovat ja mitä he oikeasti haluavat kuulla meidän organisaatiosta?

Alla joitakin seikkoja, joilla voi olla merkitystä tulkkauksen kannalta.

Yleisössä on sekä visuaalisia että auditiivisia ihmisiä

Ota huomioon, että on visuaalisia ja auditiivisia ihmisiä. Visuaalisia varten kannattaa valmistella vaikkapa kalvoja, auditiivisia varten taas normaali puhe (ei kuivalla äänellä paperista luettu juttu) on paras esitystapa. Jos olet laatinut kalvosarjan, toimita se tulkille muutamaa päivää ennen tilaisuutta. Tulkin kannalta ei kuitenkaan ole juurikaan apua, jos kalvot ovat vaikkapa englanniksi, puhuja puhuu suomeksi ja tulkkauksen kohdekieli on venäjä!

Auditiivista kuulijaakaan ei välttämättä auta, jos puhuja lukee suoraan paperista. Yleensä tulkkaus onnistuu paremmin kuullusta kuin luetusta; joskin tulkkien välillä on eroa tässä mielessä. On tulkkeja, jotka pystyvät prima vista –tulkkaukseen eli tulkkaamaan sujuvasti lukiessaan (mahdollisesti ensimmäistä kertaa) itselleen uutta tekstiä.

Tulkki tarvitsee tausta-aineistoa ajoissa

Toimita tausta-aineisto tulkille hyvissä ajoin – vaikkapa viikko ennen tilaisuutta. Jos on mahdollista järjestää nk. briiffaustilaisuus, tee se! Briiffaus saattaa hälventää myös tulkin käyttöä koskevia epäluuloja.

Tulkki muodostaa käsityksensä tulkattavasta asiasta juuri etukäteismateriaalin perusteella. On hyvä, jos materiaalista saa jonkinlaisen kokonaiskuvan asiasta.

Tulkille hyödyllistä aineistoa ovat tilaisuuden ohjelma tai neuvottelujen agenda, osanottajaluettelo, ennalta tiedossa olevat lyhenteet, luvut ja virastojen, laitosten tai henkilöiden nimet, virkanimikkeet ja tittelit, vapaasti puhuttujen puheenvuorojen sisältörungot, jos sellaisia on saatavissa, tilaisuuden valmistelussa syntyneet materiaalit ja asiaan liittyvä kirjallinen aineisto ja sanastomateriaali.

Esitelmöitsijän ja tulkin kannattaa tavata etukäteen

Monet tulkit tapaavat tulkattavan mielellään ennen tilaisuutta. Jos esimerkiksi tulkattavan esitelmöitsijän kanssa on mahdollisuus jutella vaikkapa vain 15 minuuttia ennen tilaisuutta, voi tästä olla hyötyä tulkille: on hyödyllistä kuulla, miten toinen puhuu, onko hänellä jokin murrepiirre tai jotakin muuta erikoista puheessaan. Jotkut puhujat taas puhuvat niin hiljaa ja mutisemalla, että tulkki saattaa joutua kehottamaan heitä puhumaan kovempaa. Voi myös olla hyvä sopia puhujan kanssa, kuinka pitkissä jaksoissa hän puhuu.

Tilaisuuden tulkkauksen aikana

Jos kyseessä on kokous- tai neuvottelutulkkaus, puheenjohtajan pitäisi huolehtia puheenvuorojen jakamisesta, niin että läsnäolijat eivät puhuisi toistensa päälle. Tulkki voi seurata vain yhtä puhujaa kerrallaan! Toisen puhujan viesti jää auttamatta tulkkaamatta!

Neuvottelussa saattaa myös tulla esille asioita, jotka eivät ole toisen osapuolen kuultavaksi tarkoitettuja. Tällöin tulkille on selkeästi näytettävä, että asiaa ei tulkata. Jos tulkki tulee yhteisön ulkopuolelta, hän ei mitenkään voi tietää, mitkä asiat on tarkoitettu tulkattavaksi, mitkä ei.

Tulkki saattaa myös joutua keskeyttämään puhujan ja kysymään tarkennusta, jos hän huomaa, etteivät kuulijat ymmärrä tai jos puheen logiikka ontuu.

Tulkki on vaitiolovelvollinen ja neutraali

Tulkin vaitiolovelvollisuus on ehdoton. Tämä on ammattitulkin toiminnan edellytys; asiakkaan on voitava luottaa siihen, etteivät tiedot lähde vaeltamaan tulkin kautta.

Tulkki on myös neutraali osapuoli: hän ei ota kantaa itse asiaan eikä anna omien mielipiteidensä vaikuttaa tulkkeeseen. Asioimistulkkauksessa törmää usein tilanteeseen, jossa asiakas kysyy tulkilta neuvoa: ammattitulkki osaa silloin erottaa ammatillisen ja ”siviili” roolinsa (oman henkilönsä) ja muistuttaa asiakasta siitä, että on tilaisuudessa ainoastaan tulkin roolissa.

Palaute on tervetullutta

Palautteen antaminen on aina tervetullutta. Liian usein ainoa palaute huonoksi koetusta tulkkauksesta on se, ettei kyseistä tulkkia kutsuta toista kertaa tulkkaamaan. Monet tulkit ovat kiitollisia myös kielteisestä palautteesta; myönteistä palautettahan on se, että saa kutsun tulla toistekin saman asiakkaan tilaisuuksiin tulkkaamaan!

Pyydä tarjous tai tilaa tulkkaus
Soita +35840-4150 500

Tai lähetä viesti alla olevalla lomakkeella!

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Aihe (pakollinen)
Viestisi (pakollinen)

Valitse tiedosto viestisi liitteeksi!


SY jäsenyritys

Viralliset tiedot osuuskunnasta


Markkinointiviestintä monella kielellä

Eri kieliä osataan hyödyntää yritystoiminnassa hyvin eri tavalla eri maissa: Esimerkiksi Tanskassa, Englannissa, Irlannissa, Saksassa, Puolassa, Ranskassa ja Portugalissa pk-yritykset käyttävät 8-12:ta eri kieltä, kun taas Ruotsissa vastaava luku on kolme kieltä.

Useiden kielten käyttö mahdollistaa yrityksen liiketoiminnan laajentamista uusille markkina-alueille ja lisää yrityksen myyntiä.

Autamme yritystäsi viestimään laadukkaasti monella kielellä. Lue asiantuntijan vinkit, miten onnistut käännösviestinnällä.

Onnistunut tulkkaus

  • Valmistele tilaisuutta hyvissä ajoin
  • Varaa tulkki ajoissa
  • Anna tausta-aineistoa ajoissa
  • Tee esitys helposti tulkattavaksi
  • Anna esitelmöitsijän tavata tulkin etukäteen

Editointi ja muut palvelut

Kääntämisen ja tulkkauksen lisäksi meiltä onnistuu mm.

  • Kielentarkistus ja tekstin editointi
  • Oikoluku ja korjauspalvelu
  • Konsultointi kieliasioista ja projektien toteutuksesta
Tarvitsetko lisätietoja? Soita tai lähetä viesti  kyselylomakkeella.


comments powered by Disqus